Üye Girişi
Detaylı arama ile firma bilgileri, ürün bilgileri, sektör bilgileri gibi kriterler belirterek daha isabetli sonuçlar elde edebilirsiniz.
2016 yılı Trafik Cezaları

2016 Yılında uygulanacak Trfaik cezalarına aşağıdaki tablodan ulaşabilirsiniz. 2016 yılı trafik cezalarını bilgisayarınıza indirmek için ise 2016 Yılı Trafik Cezaları linkini kullanabilirsiniz.

 

 

  Trafik İhlalinin Konusu Kimlere Uygulanacağı Ceza Miktarı ve Uygulayacak Kuruluş Ceza Puanı (Sürücüler İçin) Belgelerin Geri Alınması  (Trafik zabıtasınca) Belgelerin İptali  (Mahkemelerce) Trafikten Men Araç Kullanmaktan Men Diğer Hususlar
İdari Para Cezası                                   (Trafik zabıtasınca) 5252 sayılı Kanunun 7. maddesine göre belirlenecek idari para cezası (Mülki Amirce)
13 Yolun yapımı ve bakımı ile görevli kuruluştan izin almadan ve trafik akımı ile güvenliğini bozacak, karayolunu kullananlara ve araçlara zarar verecek veya yaya yollarını trafiğe kapatacak şekilde karayolu yapısında çalışma yapmak, Uymayanlara 412 TL. % 25 İndirimli 309 TL.               Tehlikeli durum ve engeller, bütün sorumluluk bunları yaratan kişilere ait olmak üzere zabıtaca kaldırılır, yapılan masraflar sorumlulara ödetilir.
14 Karayolu yapısı üzerine, trafiği güçleştirecek, tehlikeye sokacak veya engel yaratacak, trafik işaretlerinin görülmelerini engelleyecek veya güçleştirecek şekilde bir şey atmak, dökmek, bırakmak vb. hareketlerde bulunmak ve karayolu yapısı ve güvenlik tesisleri ile trafik işaretlerine zarar vermek, yerlerini değiştirmek veya ortadan kaldırmak, Uymayanlara 412 TL. % 25 İndirimli 309 TL.     10         Tehlike ve engeller, ilgili kuruluşlar ve zabıtaca ortadan kaldırılır, bozukluk ve eksiklikler yolun yapım ve bakımından sorumlu kuruluşça derhal giderilir, zarar karşılıkları ve masraflar sorumlulara ödetilir.
16 Karayolu dışında, kenarında veya karayolu sınırı içinde izin almadan, trafik işaretlerinin görünmelerini engelleyecek, anlamlarını değiştirecek veya güçleştirilecek, yanıltacak veya trafik için tehlike veya engel yaratacak şekilde levha, ışık ile ağaç, parmaklık, direk vb. dikmek, koymak veya bulundurmak, Uymayanlara 4.269 TL. % 25 İndirimli 3.201,75 TL.               Bunlar, bütün sorumluluk ve giderler mal sahibine ait olmak üzere, yolun yapımı, bakımı işletilmesi ile ilgili kuruluşça kaldırılır.
17 Belediye sınırları dışındaki karayolu kenarında izinsiz olarak yapı ve tesis yapmak, Uymayanlara 4.269 TL. % 25 İndirimli 3.201,75 TL.               Bunlar, yetkililerce durdurulacağı gibi, Yönetmelikteki şartlar yerine getirilmeden işletme izni verilmez ve bağlantı yolu, her türlü gider sorumlulara ait olmak üzere yolun yapım ve bakımı ile ilgili kuruluşça ortadan kaldırılır.
18 Belediye sınırları içindeki karayolu kenarında izinsiz olarak yapı ve tesis yapmak, Uymayanlara 4.269 TL. % 25 İndirimli 3.201,75 TL.               Bunlar, yetkililerce durdurulacağı gibi, yönetmelikteki şartlar yerine getirilmeden işletme izni verilmez ve bağlantı yolu, her türlü gider sorumlulara ait olmak üzere yolun yapım ve bakımı ile ilgili kuruluşlarca ortadan kaldırılır.
20/1-a/1 Tescili zorunlu ve ilk tescili yapılacak olan aracın satın alma veya gümrükten çekme tarihinden itibaren üç ay içinde tescili için; hurdaya çıkarılma halinde çıkarılış tarihinden itibaren 1 ay içinde tescilinin silinmesi için; yazılı olarak ilgili tescil kuruluşuna başvurmamak, Araç sahiplerine 199 TL. % 25 İndirimli 149,25 TL           Tescil yapılıncaya kadar   Tescil yapılmadan trafiğe çıkarılan araçlar, tescil yapılıncaya kadar trafikten men edilir.
20/1-d Satış ve devir işlemini, siciline işlenmek üzere üç işgünü içerisinde ilgili trafik tescil kuruluşu ile vergi dairesine bildirmemek, yeni malik adına bir ay süreyle geçerli tescile ilişkin geçici belge düzenlememek, 1512 sayılı Kanunun 112 nci maddesi uyarınca belirlenen ücret uygulanmaksızın satış ve devre ilişkin her türlü işlem karşılığında belirlenen miktarın üzerinde ücret almak,  Noterlere 1.544 TL. % 25 İndirimli 1.158 TL.               5326 sayılı Kabahatler Kanununun 22/2 fıkrası uyarınca ilgili kamu kurum ve kuruluşunun en üst amiri tarafından 
20/1-d-8 İcra müdürlükleri, vergi dairesi müdürlükleri, milli emlak müdürlükleri ile diğer yetkili kamu kurum ve kuruluşları tarafından satışı yapılan araçları  satın alanların gerekli bilgi ve belgeleri sağlayarak ilgili trafik tescil kuruluşundan bir ay içerisinde adlarına tescil belgesi almamaları, Alıcısına 199 TL. % 25 İndirimli 149,25 TL.           Tescil yapılıncaya kadar   Tescili yapılmadan trafiğe çıkarılan araçlar, tescil yapılıncaya kadar trafikten men edilir.
21 Tescil edilen araçları trafik belgesi ve tescil plakası almadan  karayoluna çıkarmak, Sürücülere  844 TL. % 25 İndirimli 633 TL.     10 Belgeler geçersiz ise süresiz, eksik ise geçici olarak,   Eksiklikleri giderilinceye kadar    Bu maddeye istinaden trafikten men edilen araçların sürülerek götürülebilmesi için motorlu araç trafik belgesi ya da “C” geçici trafik belgesi alınması, çekici/kurtarıcı marifetiyle götürülmek istenmesi halinde ise  ek-33/A tanzim edilmek suretiyle araç sahibine veya işletenine teslim edilir.
22 Genel hükümlerden kaynaklanan sorumlulukları saklı kalmak üzere, ilk tescili yapılacak araçların tesciline esas teşkil edecek işlemleri elektronik ortamda bilgi paylaşımı yoluyla yapmak üzere, elektronik ortamda oluşturduğu bir ay süre ile geçerli tescile ilişkin geçici belgeyi basmak ve araç sahibine vermek üzere yetkilendirilen gerçek veya özel hukuk tüzel kişilerinin belirlenen usül ve esaslara aykırı hareket etmesi, Yetkilendirilmiş gerçek veya özel hukuk tüzel kişilerine     14.359 TL.             Tespitin yapıldığı yerin mülki amirin yetkilendirilmesi halinde trafik tescil birim amiri tarafından da ceza yazılabilir.
23 Tescil belgesi, trafik belgesi ve tescil plakalarını araç üzerinde ve uygun durumda bulundurmadan trafiğe çıkmak, Uymayanlara 92 TL. % 25 İndirimli
 69 TL.
    10     Araçlar   Araca ait tescil belgesi ve/veya motorlu araç trafik belgesi araç üzerinde bulundurmayan ve  tescil kayıtlarından gerekli bilgileri tespit edilemeyen araçlar ile tescil plakası üzerinde ve uygun durumda bulunmayan araçlar eksiklikleri giderilinceye kadar trafikten men edilecektir.
25 Tescili zorunlu olan aracı tescil ettirmeden karayolunda kullanmak,
Tescilsiz olup, karayolunda geçici olarak kullanılacak aracı, geçici trafik belgesi ve geçici tescil plakası almadan trafiğe çıkarmak, bu belge ve plakayı başka araçta veya süresi bittiği halde kullanmak,
Uymayanlara 199 TL. % 25 İndirimli 149,25 TL.     10     Araçlar                                                      Trafik zabıtasınca, eksiklikleri giderilinceye kadar araçlar trafikten men edilir, ayrıca geçici belge ve plakalar iptal edilir. Tescili yaptırılmadan veya geçici trafik belgesi ve geçici tescil plakası alınmadan bu araçların trafiğe çıkışına izin verilmez.


 
26/1 Araçlarda, bulundurulması mecburi olan (çalışma yerini ve şeklini, kapasite ile diğer niteliklerini belirleyen plaka, ışık, renk, şekil, sembol ve yazı gibi) ayırım işaretlerini bulundurmamak, Sürücülere ve araç işletenlerine  92 TL. % 25 İndirimli 69 TL.     5     Eksikllikleri tamamlanıncaya kadar araçlar   Sürücü aynı zamanda araç sahibi değilse, ayrıca tescil plakasına da aynı miktar için ceza tutanağı düzenlenir.Trafikten men edilen araçlara, gerekli şartları sağlamaları veya eksikliklerini gidermeleri amacıyla ek-33 düzenlenmek suretiyle yedi iş gününe kadar izin verilir. Süresi sonunda gerekli şartları sağlamadığı tespit edilen araçlar trafikten men edilir. Bu araçlara tekrar izin verilmez. Ancak, bulundukları yerde gerekli şartları sağlamaları  halinde, trafiğe çıkarılmalarına müsaade edilir.
26/2 Araçların dışında bulundurulması zorunlu işaretlerden başka, araçlara; izin alınmaksızın reklam, yazı, işaret, resim, şekil, sembol, ilan, flama, bayrak ve benzerlerini takmak, yazmak, sesli ve ışıklı donanımları bulundurmak, Sürücülere ve araç işletenlerine  92 TL. % 25 İndirimli 69 TL.     5     Araç   Sürücü  aynı zamanda araç sahibi değilse, ayrıca tescil plakasına da aynı miktar için ceza tutanağı düzenlenir.Yönetmelikte belirtilen şartlara aykırı olarak takılan veya bulundurulan gereçler ile izin alınmadan yazılan yazılar, bütün giderler ve sorumluluk işletene ait olmak üzere söktürülür veya sildirilir. Ancak bulundukları yerde bu işlemlerin mümkün olmaması halinde, gerekli şartların sağlanması amacıyla ek-33 düzenlenmek suretiyle yedi iş gününe kadar izin verilir. Verilen izin süresi sonunda gerekli şartları sağlamadığı tespit edilen araçlar   gerekli şartlar sağlanıncaya kadar trafikten men edilir.
28 Resmi olmayan araçların tescil plakalarının, devlet malı araçlara ait plaka renginde olması, Uymayanlara 199 TL. % 25 İndirimli
 149,25 TL.
    10     Aykırılığı giderilinceye kadar   Bu madeye istinaden trafikten men edilen araçlara, gerekli şartları sağlamaları amacıyla ek-33 düzenlenmek suretiyle yedi iş gününe kadar izin verilir. Süresi sonunda gerekli şartları sağlamadığı tespit edilen araçlar trafikten men edilir. Bu araçlara tekrar izin verilmez. Ancak bulundukları yerde gerekli şartları sağlamaları veya eksikliklerini gidermeleri halinde trafiğe çıkarılmalarına müsaade edilir.
30/1-a Servis freni, lastikleri, dış ışık donanımından yakını ve uzağı gösteren ışıklar ile park, fren ve dönüş ışıkları noksan, bozuk veya teknik şartlara aykırı olan araçları kullanmak, Sürücülere 92 TL. % 25 İndirimli 69 TL.     20     Araç   Bu maddede sayılan bozukluk veya eksiklikleri nedeniyle trafikten men edilen araçlardan, karayolunda sürülmeye elverişli olanlara, bozukluk veya eksikliklerini gidermek üzere ek-33  düzenlenmek suretiyle yedi iş gününe kadar izin verilir.  Süresi sonunda gerekli şartları sağlamadığı tespit edilen araçlar trafikten men edilir. Bu araçlara tekrar izin verilmez. Ancak, bulundukları yerde gerekli şartları sağlamaları  halinde trafiğe çıkarılmasına müsaade edilir.
Işık donanımındaki bozukluk veya eksiklikler nedeniyle trafikten men edilen araçlara, günün kararması ile günün aydınlanması arasındaki zamanda  izin belgesi verilmez. 
30/1-b Diğer eksiklik ve bozuklukları bulunan araçlarla, görüşü engelleyecek veya bir kaza halinde içindekiler için tehlikeli olabilecek süs, aksesuar, eşya ve çıkıntıları olan araçları kullanmak, karayolunu kullananlar için tehlike yaratacak şekilde olan veya görüşü engelleyecek ve çevredekileri rahatsız edecek derecede duman veya gürültü çıkaran araçları kullanmak, Sürücülere 199 TL. % 25 İndirimli 149,25 TL.     20     Araç   Bu maddeye istinaden trafikten men edilen araçlara, bozukluk veya eksikliklerini gidermek üzere ek-33 düzenlenmek suretiyle yedi iş gününe kadar izin verilir.  Süresi sonunda gerekli şartları sağlamadığı tespit edilen araçlar trafikten men edilir. Bu araçlara tekrar izin verilmez. Ancak, bulundukları yerde gerekli şartları sağlamaları  halinde trafiğe çıkarılmasına müsaade edilir.
31/1-a Özelliklerine ve cinslerine göre, yönetmelikte nitelik ve nicelikleri belirtilen gereçleri, araçlarda bulundurmamak, kullanmamak veya kullanılır şekilde bulundurmamak, Sürücülere  92 TL. % 25 İndirimli
 69 TL.
    10         Sürücü aynı zamanda araç sahibi değilse, ayrıca tescil plakasına da aynı miktar için ceza tutanağı düzenlenir.
31/1-b Kamyon, çekici ve otobüslerde takoğraf, taksi otomobillerinde ise taksimetre bulundurmamak, kullanmamak veya kullanılır şekilde bulundurmamak, Sürücülere 412 TL. % 25 İndirimli
 309 TL. 
    20     Araç   Sürücü aynı zamanda araç sahibi değilse, ayrıca tescil plakasına da aynı miktar için ceza tutanağı düzenlenir.Bu maddeye istinaden trafikten men edilen araçlara, gerekli şartları sağlamaları veya eksikliklerini gidermeleri amacıyla ek-33 düzenlenmek suretiyle yedi iş gününe kadar izin verilir. Süresi sonunda gerekli şartları sağlamadığı tespit edilen araçlar trafikten men edilir. Bu araçlara tekrar izin verilmez. Ancak bulundukları yerde gerekli şartları sağlamaları veya eksikliklerini gidermeleri halinde trafiğe çıkarılmalarına müsaade edilir.
31/2 Takoğraf veya taksimetre cihazlarını bozuk imal etmek veya bozulmasına vasıta olmak, bu durumdaki cihazları araçlarda kullanmak, Sorumlulara     6.415 TL. 3-6 ay            
32 Araç üzerinde yapılan teknik değişikliği 30 gün içinde tescil yapan kuruluşa bildirmemek, Uymayanlara  92 TL. % 25 İndirimli 69 TL.     10     Yapılan değişiklik belgeleri üzerine              işleninceye kadar   Bu maddeye istinaden trafikten men edilen araçlara, yapılan teknik değişiklikleri belgelendirip trafik tescil kuruluşunda tescil ettirmeleri ve belgelerine işlettirmeleri amacıyla ek-33 düzenlenmek suretiyle yedi iş gününe kadar izin verilir. Bu süre sonunda gerekli şartları sağlamadığı tespit edilen araçlar trafikten men edilir ve çekici/kurtarıcı marifetiyle götürülmek üzere ek-33/A düzenlemek suretiyle, sahibine veya işletenine teslim edilir.
34 Araçların muayene süresini geçirmek, Sürücülere  92 TL. % 25 İndirimli
 69 TL.
    10     Araçlar   Bu maddeye istinaden trafikten men edilen araçlara, muayenelerini yaptırmak amacıyla ek-33 düzenlenerek yedi iş gününe kadar izin verilir. Bu süre sonunda gerekli şartları sağlamadığı tespit edilen araçlar trafikten men edilir ve çekici/kurtarıcı marifetiyle götürülmek üzere ek-33/A düzenlenmek suretiyle sahibine veya işletenine teslim edilir. Muayenesinin yaptırılmadığının üç veya daha fazla tespiti halinde de, her seferinde idari para cezası uygulanarak trafikten men edilir ve çekici/kurtarıcı marifetiyle götürülmek üzere ek-33/A düzenlenerek sahibine veya işletenine teslim edilir.
35/7 Muayene istasyonu için işletme belgesi ile yetki verildiği halde, işletme şartlarına uymamak veya gerektiği şekilde muayene yapmamak, Muayene istasyonu                          işletenlere    1-6.732 TL.                                                               2- 11.228 TL. 3- 22.458 TL.               İdari para cezası, 2918 sayılı Kanun'un 8. maddesi (c) bendi kapsamında Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığının ilgili birimlerince  uygulanacaktır. Bir yıl içinde üçüncü kez tekrarı halinde, ayrıca ilgili Bakanlıkça istasyonun işletme belgesi iptal edilir.
36/3-a Sürücü belgesiz olarak araç kullanmak,  Kullananlara ve kullandıranlara 1.698 TL. %25 indirimli
1.273,5 TL.
            Sürücüler Sürücü aynı zamanda araç sahibi değilse, ayrıca aracının kullanılmasına izin veren sahibine de tescil plakası üzerinden  aynı miktarda ceza tutanağı düzenlenir. 
36/3-b Mahkemelerce veya Cumhuriyet savcılıklarınca ya da Karayolları Trafik Kanununda belirtilen yetkililerce sürücü belgesi geçici olarak ya da tedbiren geri alındığı halde araç kullanmak, Kullananlara ve          kullandıranlara 1.698 TL. %25 indirimli
1.273,5 TL.
            Sürücüler Sürücü aynı zamanda araç sahibi değilse, ayrıca aracının kullanılmasına izin veren sahibine de tescil plakası üzerinden  aynı miktarda ceza tutanağı düzenlenir. 
36/3-c Sürücü belgesi iptal edildiği halde araç kullanmak, Kullananlara ve kullandıranlara 1.698 TL. %25 indirimli
1.273,5 TL.
            Sürücüler Sürücü aynı zamanda araç sahibi değilse, ayrıca aracının kullanılmasına izin veren sahibine de tescil plakası üzerinden  aynı miktarda ceza tutanağı düzenlenir. 
37 11 yaşını bitirmeden bisiklet kullanmak, 13 yaşını bitirmeden motorsuz taşıt kullanmak veya hayvanları tevdi etmek, Kullananlara ve kullandıranlara  92 TL. % 25 İndirimli
 69 TL.
               
39/2 Sürücü belgesi sahiplerinin, sürücü belgelerinin sınıfına göre sürmeye yetkili olmadıkları araçları sürmeleri, Sürücülere ve kullandıranlara 700 TL, % 25 İndirimli 525 TL.     20       Sürücüler Sürücü aynı zamanda araç sahibi değilse, ayrıca aracının kullanılmasına izin veren sahibine de tescil plakası üzerinden  aynı miktarda ceza tutanağı düzenlenir
39/3 Geçerlilik süresi dolan sürücü belgesi ile araç kullanmak, Sürücülere 343 TL. % 25 İndirimli 257,25 TL.             Sürücüler Trafik zabıtasınca sürücü belgesine el konulur.
39/4 Dış ülkelerden aldıkları sürücü belgeleri ile yönetmelikte belirtilen süreye ve şartlara aykırı olarak araç kullanmak, Sürücülere 343 TL. % 25 İndirimli 257,25 TL.                
42 Sürücü sertifikasını sınıfına uygun sürücü belgesine dönüştürmeden karayolunda araç kullanmak, Sürücü adaylarına ve  araç sahiplerine 844 TL. % 25 İndirimli
 633 TL.
            Sürücüler Sürücü aynı zamanda araç sahibi değilse, ayrıca bu kişilere araç kullandıran araç sahibine de tescil plakasına göre aynı miktar için ceza tutanağı düzenlenir. Sertifika geçerlilik süresi de dolmuş ise sürücülere bu madde hükmü yerine 2918 sayılı Kanunun 36/3-a maddesinden işlem yapılır.
44/1-a İkamet adresi değişikliklerini tescil kuruluşuna otuz gün içinde bildirmemek, Sürücülere 199 TL. % 25 İndirimli
 149,25 TL.
    10          
44/1-b Araç kullanırken sürücü belgesini yanında bulundurmamak ve yetkililerin her isteyişinde göstermemek, Sürücülere 199 TL. % 25 İndirimli
 149,25 TL.
    5          
46/2-a Aksine bir işaret bulunmadıkça, araçlarını, gidiş yönüne göre yolun sağından, çok şeritli yollarda ise yol ve trafik durumuna göre hızının gerektirdiği şeritten sürmemek, Sürücülere 199 TL. % 25 İndirimli
 149,25 TL.
    20          
46/2-b Aksine bir işaret bulunmadıkça, şerit değiştirmeden önce gireceği şeritte, sürülen araçların emniyetle geçişini beklememek, Sürücülere 199 TL. % 25 İndirimli
 149,25 TL.
    20          
46/2-c Aksine bir işaret bulunmadıkça, trafiği aksatacak veya tehlikeye düşürecek şekilde şerit değiştirmek Sürücülere 199 TL. % 25 İndirimli
 149,25 TL.
    20          
46/2-d Aksine bir işaret bulunmadıkça, gidişe ayrılan en soldaki şeridi sürekli olarak işgal etmek, Sürücülere 199 TL. % 25 İndirimli
 149,25 TL.
    20          
46/2-e İki yönlü trafiğin kullanıldığı dört veya daha fazla şeritli yollarda aksine bir işaret bulunmadıkça, motosiklet, otomobil, kamyonet ve otobüs dışındaki araçları kullananların, geçme ve dönme dışında en sağ şeridi izlememeleri, Sürücülere 199 TL. % 25 İndirimli
 149,25 TL.
    20          
46/3 Hayvanlarını veya hayvan sürülerini gidiş yönüne göre yolun en sağından ve imkan olduğunda taşıt yolu dışından götürmemek, Hayvan sürücülerine 199 TL. % 25 İndirimli
 149,25 TL.
               
47/1-a Trafiği düzenleme ve denetimle görevli trafik zabıtası veya özel kıyafetli ve işaret taşıyan diğer yetkili kişilerin uyarı ve işaretlerine uymamak, Sürücülere 199 TL. % 25 İndirimli
 149,25 TL.
    20          
47/1-b Kırmızı ışık kuralına uymamak, Sürücülere 199 TL. % 25 İndirimli
 149,25 TL.
    20          
47/1-c Trafik işaret levhaları, cihazları ve yer işaretlemeleri ile belirtilen veya gösterilen hususlara uymamak, Sürücülere 92 TL. % 25 İndirimli
69 TL.
    20          
47/1-d Trafik güvenliği ve düzeni ile ilgili olan ve yönetmelikte gösterilen diğer kural, yasak, zorunluluk veya yükümlülüklere uymamak, Sürücülere 92 TL. % 25 İndirimli
69 TL.
    20          
48/5  Hususi otomobili 0,50 promilin üzerinde alkollü olarak kullanmak,

Hususi otmobil dışında kalan diğer araçları 0,20 promil üzerinde alkollü olarak kullanmak,
Sürücülere 1. defada  844 TL. (% 25 İndirimli 633 TL.)                                                                   2. defada  1.058 TL.(% 25 İndirimli 793,5 TL.)                                                                          3 ve 3'ten fazlasında 1.698 TL.(% 25 İndirimli 1.273,5 TL)     20 Geriye doğru beş yıl içinde;1.defasında 6 ay, ikinci defasında 2 yıl,                                           3 ve fazlasında 5'er yıl (Trafik Zabıtası Tarafından)     Sürücüler Bu maddeye göre belgeleri 2 yıl süreyle geri alınan sürücüler sürücü davranışlarını geliştirme eğitimine; beş yıl süreyle geri alınan sürücüler ise psiko-teknik değerlendirme ve psikiyatri uzmanının muayenesine tabi tutulurlar. Sürücülerin belgelerinin  geri alma süresi sonunda iade edilebilmesi için yukarıda belirtilen şartların sağlanması ve  Karayolları Trafik Kanununa istinaden (48 inci madde ve diğer bütün maddeler) verilmiş olan idari para cezalarının tamamının tahsil edilmiş olması zorunludur. 1,00 promilin üzerinde alkollü olduğu tespit edilenler veya yasal sınırların üzerinde alkollü olarak trafik kazasına sebebiyet veren sürücüler  hakkında ayrıca TCK 179 maddesinden de işlem yapılacaktır.
48/8 Uyuşturucu veya uyarıcı madde alarak araç kullanmak, Sürücülere 4.348  TL. % 25 İndirimli 3.261 TL.     20 5 yıl        Sürücü belgeleri; sürücü olmasında sakınca bulunmadığına dair resmi sağlık kurumlarından alınmış sağlık kurulu raporunun ibraz edilmesi, ayrıca Karayolları Trafik Kanununa istinaden (48 inci madde ve diğer bütün maddeler) verilmiş olan idari para cezalarının tamamının tahsil edilmiş ve geri alma süresinin tamamlanmış olması halinde iade edilir. 
48/9 Yaralanmalı veya ölümlü ya da kollukça müdahil olunan maddi hasarlı trafik kazasına karışma hali de dahil olmak üzere uyuşturucu veya uyarıcı maddelerin kullanılıp kullanılmadığı ya da alkolün kandaki miktarını tespit amacıyla, kollukça teknik cihazlar kullanılmasını kabul etmemek, Sürücülere 2.415 TL. % 25 İndirimli 1.811,25 TL.     20 2 yıl     Sürücüler Trafik görevlilerince uyuşturucu veya uyarıcı madde ölçümü yapılmasına müsade etmeyen,  ancak uyuşturucu ya da uyarıcı madde kulandığı konusunda makul şüphe duyulan sürücüler, 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu'nun adli kolluğa ilişikin hükümleri gereğince mahalli zabıtaya teslim edilecektir. Mahalli zabıta tarafından yürütülen soruşturma takip edilecek ve sonuca göre  Karayolları Trafik Kanunu'nun 48/8 maddesine göre işlem yapılacaktır. Ayrıca Karayolları Trafik Kanununa istinaden (48 inci madde ve diğer bütün maddeler) verilmiş olan idari para cezalarının tamamının tahsil edilmiş olması halinde sürücü belgesi geri alma süresi sonunda iade edilir. 
49/3 Taşıt kullanma süreleri dışında araç kullanmak ve kullandırmak, Sürücüye, araç sahibine, işleten veya teşebbüse  Sürücüye 92 TL. ( % 25 İndirimli 69 TL)
Araç sahibine 199 TL (% 25 İndirimli 149,25 TL.)
İşleten veya teşebbüs sahibine 412 TL. (% 25 İndirimli 309 TL.)
    20       Sürücüler Sürücü aynı zamanda araç sahibi değilse, araç sahibine de 199 TL (% 25 İndirimli 149,25 TL.), ayrıca işleten veya teşebbüs sahibine de 412 TL. (% 25 İndirimli 309 TL.) ceza uygulanır. Sürücü aynı zamanda araç sahibi ise sürücüye 199 TL (% 25 İndirimli 149,25 TL.) ceza uygulanır.
51/2-a Yönetmelikte belirlenen hız sınırlarını % 10’dan % 30’a (otuz dahil) kadar aşmak, Sürücülere 199 TL. % 25 İndirimli 149,25 TL.     10          
51/2-b Yönetmelikte belirlenen hız sınırlarını % 30’dan fazla aşmak, Sürücülere 412 TL. % 25 İndirimli 309,00 TL .     15 Geriye doğru 1 yıl içinde 5 defa ihlal edildiğinde 1 yıl süre ile       Sürücü belgesi geri alınanların süresi sonunda psiko-teknik değerlendirme ve psikiyatri uzmanının muayenesi sonucunda sürücü belgesi almasına mani hali olmadığı anlaşılanların belgeleri iade edilir.
51/5-a Hız sınırlarını tespite yarayan cihazların yerlerini belirleyen veya sürücüyü ikaz eden cihazları imal veya ithal etmek, İmal veya ithal edenlere           2.560 TL.den        4.269 TL.ye kadar  6-8 ay           Cihazlar mahkeme kararıyla müsadere edilir.  
51/5-b Hız sınırlarını tespite yarayan cihazların yerlerini belirleyen veya sürücüyü ikaz eden cihazları araçlarda bulundurmak, İşletenlere      1.698   TL.den
2.560 TL'ye kadar
4-6 ay 15         Cihazlar mahkeme kararıyla müsadere edilir.
52/1-a Aracın hızını, kavşaklara yaklaşırken, dönemeçlere girerken, tepe üstlerine yaklaşırken, dönemeçli yollarda ilerlerken, yaya geçitlerine, hemzemin geçitlere, tünellere, dar köprü ve menfezlere yaklaşırken, yapım ve onarım alanlarına girerken azaltmamak, Sürücülere 92 TL. % 25 İndirimli 69 TL.     15          
52/1-b Aracının hızını, aracın yük ve teknik özelliğine, görüş, yol, hava ve trafik durumunun gerektirdiği şartlara uydurmamak, Sürücülere 92 TL. % 25 İndirimli
 69 TL.
    15          
52/1-c Diğer bir aracı izlerken, hızını kullandığı aracın yük ve teknik özelliğine, görüş, yol, hava ve trafik durumunun gerektirdiği şartlara uydurmadan yönetmelikte belirlenen güvenli mesafeyi bırakmamak, Sürücülere 92 TL. % 25 İndirimli
 69 TL.
    20          
52/1-d Kol ve grup halinde araç kullanırken, araçlar arasında diğer araçların güvenle girebilecekleri açıklığı bırakmamak, Sürücülere 92 TL. % 25 İndirimli
 69 TL.
    15          
53/1-a Sağa dönüş kurallarına riayet etmemek, Sürücülere 92 TL. % 25 İndirimli
 69 TL.
    20          
53/1-b Sola dönüş kurallarına riayet etmemek, Sürücülere 92 TL. % 25 İndirimli
 69 TL.
    20          
53/1-c Dönel kavşaklarda dönüş kurallarına riayet etmemek, Sürücülere 92 TL. % 25 İndirimli
 69 TL.
    20          
53/1-d Dönel kavşaklarda geriye dönüş kurallarına riayet etmemek, Sürücülere 92 TL. % 25 İndirimli
 69 TL.
    20          
53/2 Sağa ve sola dönüşlerde, kurallara uygun olarak geçiş yapan yayalara, varsa bisiklet yolundaki bisikletlilere ilk geçiş hakkını vermemek, Sürücülere 92 TL. % 25 İndirimli
 69 TL.
    20          
54/1-a Öndeki aracı geçerken geçme kurallarına riayet etmemek, Sürücülere 199 TL. % 25 İndirimli 149,25 TL.     20          
54/1-b
Geçmenin yasak olduğu yerlerde önündeki aracı geçmek,
Sürücülere 199 TL. % 25 İndirimli 149,25 TL.     20          
55 Bir araç tarafından geçilirken geçilen araç sürücüsünün geçilme kurallarına uymaması,  Sürücülere 92 TL. % 25 İndirimli 69 TL.     15          
56/1-a Şerit izleme ve değiştirme kurallarına uymamak, Sürücülere 92 TL. % 25 İndirimli
69 TL.
    20          
56/1-b İki yönlü trafiğin kullanıldığı taşıt yollarında karşı yönden gelen araçların geçişini zorlaştıran bir durum varsa geçişi kolaylaştırmak için aracını sağ kenara yanaştırmamak, gerektiğinde sağa yanaşıp durmamak, dağlık ve dik yokuşlu karayollarında karşılaşma halinde, çıkan araç için geçiş güç veya mümkün değilse, güvenli geçişi sağlamak üzere, inen araçların, varsa önceden sığınma cebine girmemesi, sığınma cebi yoksa sağ kenara yanaşıp durmaması, gerektiği hallerde geri gitmemesi, Sürücülere 92 TL. % 25 İndirimli 69 TL.     15          
56/1-c Önlerinde giden araçları güvenli ve yeterli bir mesafeden izlememek (Yakın takip), Sürücülere 92 TL. % 25 İndirimli
 69 TL.
    20          
56/1-d Araçlarını zorunlu bir neden olmadıkça, diğer araçların ilerleyişine engel olacak şekilde veya işaretle belirtilen hız sınırının çok altında sürmek, güvenlik nedeni veya verilen herhangi bir talimata uyulması dışında, başkalarını rahatsız edecek veya tehlikeye sokacak şekilde gereksiz ani yavaşlamak, Sürücülere 92 TL. % 25 İndirimli
 69 TL.
    10          
56/1-e Taşıt yolunun dar olduğu yerlerde aksini gösteren bir trafik işareti yoksa motorsuz araçları kullananlar motorlu araçlara, otomobil, minibüs, kamyonet, otobüs, kamyon, arazi taşıtı, lastik tekerlekli traktör, iş makineleri, yazılış sırasına göre kendisinden öncekilere geçiş kolaylığı sağlamamak, Sürücülere 92 TL. % 25 İndirimli
 69 TL.
    20          
57/1-a Kavşaklara yaklaşırken kavşaktaki şartlara uyacak şekilde yavaşlamamak, geçiş hakkı olan araçlara ilk geçiş hakkını vermemek,
 
Sürücülere 92 TL. % 25 İndirimli
 69 TL.
    20          
57/1-b Trafik zabıtası veya ışıklı trafik işaret cihazları veya trafik işaret levhası bulunmayan kavşaklarda; 1.Bütün sürücüler geçiş üstünlüğüne sahip olan araçlara, 2.Bütün sürücüler doğru geçmekte olan tramvaylara, 3.Doğru geçen tramvay hattı bulunan karayoluna çıkan sürücüler bu yoldan gelen araçlara, 4. Bölünmüş yola çıkan sürücüler bu yoldan geçen araçlara, 5. Tali yoldan ana yola çıkan sürücüler ana yoldan gelen araçlara, 6. Dönel kavşağa gelen sürücüler dönel kavşak içindeki araçlara, 7. Bir iz veya mülkten çıkan sürücüler, karayolundan gelen araçlara ilk geçiş hakkını vermemek, Sürücülere 92 TL. % 25 İndirimli
 69 TL.
    20          
57/1-c Kavşak kollarının trafik yoğunluğu bakımından farklı oldukları işaretlerle belirlenmemiş ise, motorsuz araç sürücülerinin motorlu araçlara, motorlu araçlardan soldaki aracın, sağdan gelen araca geçiş hakkını vermemesi, Sürücülere 92 TL. % 25 İndirimli
 69 TL.
    20          
57/1-d Işıklı trafik işaretleri izin verse bile trafik akımı; kendisini kavşak içinde durmaya zorlayacak veya diğer doğrultudaki trafiğin geçişine engel olacak hallerde  kavşağa girmek, Sürücülere 92 TL. % 25 İndirimli
 69 TL.
    20          
57/1-e Kavşaklarda gereksiz olarak duraklamak, yavaşlamak, taşıttan inmek veya araçların motorunu durdurmak, Sürücülere 92 TL. % 25 İndirimli
 69 TL.
    20          
57/1-f Aksine bir işaret olmadıkça, bütün kavşaklarda araçların ray üzerinde hareket eden taşıtlara ilk geçiş hakkını vermemek, Sürücülere 92 TL. % 25 İndirimli
 69 TL.
    20          
58 Aksine bir işaret bulunmadıkça araçlarını gidiş yönlerine göre yolun en sağ kenarında durdurmamak, yolcularının iniş ve binişlerini sağ taraftan yaptırmamak ve yolcuların da iniş ve binişlerini sağ taraftan yapmaması, Sürücülere ve yolculara 92 TL. % 25 İndirimli
 69 TL.
    15          
59 Yerleşim birimleri dışındaki karayolunda, zorunlu haller dışında duraklamak veya park etmek, zorunlu hallerde gerekli önlemleri almadan duraklamak veya park etmek, Sürücülere 92 TL. % 25 İndirimli
 69 TL.
    20          
60/1-a Taşıt yolu üzerinde duraklamanın yasaklandığının bir trafik işareti ile belirtilmiş olduğu yerlerde duraklamak, Sürücülere 92 TL. % 25 İndirimli
 69 TL.
    10          
60/1-b Taşıt yolu üzerinde sol şeritte (raylı sistemin bulunduğu yollar hariç) duraklamak, Sürücülere 92 TL. % 25 İndirimli
 69 TL.
    10          
60/1-c Taşıt yolu üzerinde yaya ve okul geçitleri ile diğer geçitlerde duraklamak, Sürücülere 92 TL. % 25 İndirimli
 69 TL.
    10          
60/1-d Taşıt yolu üzerinde kavşaklar, tüneller, rampalar, köprüler ve bağlantı yollarında veya buralara yerleşim birimleri içinde beş metre veya yerleşim birimleri dışında yüz metre mesafede duraklamak, Sürücülere 92 TL. % 25 İndirimli
 69 TL.
    10          
60/1-e Taşıt yolu üzerinde görüşün yeterli olmadığı tepelere yakın yerlerde veya dönemeçlerde duraklamak, Sürücülere 92 TL. % 25 İndirimli
 69 TL.
    10          
60/1-f Taşıt yolu üzerinde otobüs, tramvay ve taksi duraklarında duraklamak, Sürücülere 92 TL. % 25 İndirimli
 69 TL.
    10          
60/1-g Taşıt yolu üzerinde duraklayan veya park edilen araçların yanında duraklamak, Sürücülere 92 TL. % 25 İndirimli
 69 TL.
    10          
60/1-h Taşıt yolu üzerinde işaret levhalarına, yaklaşım yönünde ve park izni verilen yerler dışında; yerleşim birimi içinde onbeş metre ve yerleşim birimi dışında yüz metre mesafede duraklamak, Sürücülere 92 TL. % 25 İndirimli
 69 TL.
    10          
61/1-a Taşıt yolu üzerinde duraklamanın yasaklandığı yerlere park etmek Sürücülere 92 TL. % 25 İndirimli
 69 TL.
    15         Yasaklara aykırı park edilen araçlar, trafik zabıtasınca kaldırılabilir, masraflar ödenmeden araç teslim edilmez.
61/1-b Taşıt yolu üzerinde park etmenin trafik işaretleri ile yasaklandığı yerlerde park etmek, Sürücülere 92 TL. % 25 İndirimli
 69 TL.
    10         Yasaklara aykırı park edilen araçlar, trafik zabıtasınca kaldırılabilir, masraflar ödenmeden araç teslim edilmez.
61/1-c Taşıt yolu üzerinde geçiş yolları önünde veya üzerinde park etmek Sürücülere 92 TL. % 25 İndirimli
 69 TL.
    10         Yasaklara aykırı park edilen araçlar, trafik zabıtasınca kaldırılabilir, masraflar ödenmeden araç teslim edilmez.
61/1-d Taşıt yolu üzerinde belirlenmiş yangın musluklarına her iki yönden beş metrelik mesafe içinde park etmek, Sürücülere 92 TL. % 25 İndirimli
 69 TL.
    10         Yasaklara aykırı park edilen araçlar, trafik zabıtasınca kaldırılabilir, masraflar ödenmeden araç teslim edilmez.
61/1-e Kamu hizmeti yapan yolcu taşıtlarının duraklarını belirten levhalara iki yönden onbeş metrelik mesafe içinde park etmek, Sürücülere 92 TL. % 25 İndirimli
 69 TL.
    10         Yasaklara aykırı park edilen araçlar, trafik zabıtasınca kaldırılabilir, masraflar ödenmeden araç teslim edilmez.
61/1-f Taşıt yolu üzerinde üç veya daha fazla ayrı taşıt yolu olan karayolunda ortadaki taşıt yolunda park etmek, Sürücülere 92 TL. % 25 İndirimli
 69 TL.
    10         Yasaklara aykırı park edilen araçlar, trafik zabıtasınca kaldırılabilir, masraflar ödenmeden araç teslim edilmez.
61/1-g Taşıt yolu üzerinde kurallara uygun şekilde park etmiş araçların çıkmasına engel olacak yerlerde park etmek Sürücülere 92 TL. % 25 İndirimli
 69 TL.
    10         Yasaklara aykırı park edilen araçlar, trafik zabıtasınca kaldırılabilir, masraflar ödenmeden araç teslim edilmez.
61/1-h Taşıt yolu üzerinde geçiş üstünlüğü olan araçların giriş veya çıkışının yapıldığının belirlendiği işaret levhasından onbeş metre mesafe içinde park etmek, Sürücülere 92 TL. % 25 İndirimli
 69 TL.
    10         Yasaklara aykırı park edilen araçlar, trafik zabıtasınca kaldırılabilir, masraflar ödenmeden araç teslim edilmez.
61/1-ı Taşıt yolu üzerinde işaret levhalarında park etme izni verilen süre veya zamanın dışında park etmek, Sürücülere 92 TL. % 25 İndirimli
 69 TL.
    10         Yasaklara aykırı park edilen araçlar, trafik zabıtasınca kaldırılabilir, masraflar ödenmeden araç teslim edilmez.
61/1-j Taşıt yolu üzerinde kamunun faydalandığı ve yönetmelikte belirtilen yerlerin giriş ve çıkış kapılarının her iki yönde beş metrelik mesafe içinde park etmek, Sürücülere 92 TL. % 25 İndirimli
 69 TL.
    10         Yasaklara aykırı park edilen araçlar, trafik zabıtasınca kaldırılabilir, masraflar ödenmeden araç teslim edilmez.
61/1-k Taşıt yolu üzerinde park için yer ayrılmamış veya trafik işaretleri ile belirtilmemiş alt geçit, üst geçit ve köprüler üzerinde veya bunlara on metrelik mesafe içinde park etmek, Sürücülere 92 TL. % 25 İndirimli
 69 TL.
    15         Yasaklara aykırı park edilen araçlar, trafik zabıtasınca kaldırılabilir, masraflar ödenmeden araç teslim edilmez.
61/1-l Taşıt yolu üzerinde park etmek için tespit edilen süre ve şeklin dışında park etmek, Sürücülere 92 TL. % 25 İndirimli
 69 TL.
    10         Yasaklara aykırı park edilen araçlar, trafik zabıtasınca kaldırılabilir, masraflar ödenmeden araç teslim edilmez.
61/1-m Taşıt yolu üzerinde belirli kişi, kurum ve kuruluşlara ait araçlara, yönetmelikteki esaslara göre ayrılmış ve bir işaret levhası ile belirlenmiş park yerlerinde park etmek, Sürücülere 92 TL. % 25 İndirimli
 69 TL.
    10         Yasaklara aykırı park edilen araçlar, trafik zabıtasınca kaldırılabilir, masraflar ödenmeden araç teslim edilmez.
61/1-n Yönetmelikte belirtilen haller dışında yaya yollarında park etmek, Sürücülere 92 TL. % 25 İndirimli
 69 TL.
    10         Yasaklara aykırı park edilen araçlar, trafik zabıtasınca kaldırılabilir, masraflar ödenmeden araç teslim edilmez.
61/1-o Taşıt yolu üzerinde özürlülerin araçları için ayrılmış park yerlerinde park etmek, Sürücülere 184 TL. % 25 İndirimli
 138 TL.
    10         Yasaklara aykırı park edilen araçlar, trafik zabıtasınca kaldırılabilir, masraflar ödenmeden araç teslim edilmez.
62 Yerleşim birimleri içindeki karayolunda, bir trafik işaretiyle izin verilmedikçe ve yükleme, boşaltma, indirme, bindirme, arızalanma gibi zorunlu nedenler dışında kamyon, otobüs ve bunların katarlarını, lastik tekerlekli traktörler ile her türlü iş makinelerini park etmek, Sürücülere 92 TL. % 25 İndirimli
 69 TL.
    15          
63 Araçlarda şartlarına uygun ışık donanımını bulundurmamak, Sürücülere 412 TL. % 25 İndirimli
309 TL.
    10         Uygun olmayan ışık donanımı trafik zabıtasınca söktürülür. 
64/1-a-1 Yerleşim birimleri dışındaki karayollarında geceleri seyrederken, yeterince aydınlatılmamış tünellere girerken, benzeri yer ve hallerde (karşılaşmalar ve öndeki aracı izleme halleri dışında) uzağı gösteren ışıkları yakmamak, Sürücülere 92 TL. % 25 İndirimli
 69 TL.
    20          
64/1-a-2 Geceleri, yerleşim birimleri dışında ve içinde karayollarındaki karşılaşmalarda, bir aracı takip ederken, bir aracı geçerken yan yana gelinceye kadar , gündüzleri ise görüşü azaltan sisli, yağışlı ve benzeri havalarda yakını gösteren ışıkların yakılmaması, Sürücülere 199 TL. % 25 İndirimli 149,25 TL     20          
64/1-a-3 Kuyruk (arka kenar) ışıklarını uzağı veya yakını gösteren ışıklarla birlikte kullanmamak, Sürücülere 92 TL. % 25 İndirimli
 69 TL.
    10          
64/1-b-1 Gece sis ışıklarının sisli, karlı ve sağanak yağmurlu havalar dışında diğer farlarla birlikte yakılması, Sürücülere 92 TL. % 25 İndirimli
 69 TL.
    15          
64/1-b-2 Dönüş ışıklarını geç anlamında kullanmak, Sürücülere 92 TL. % 25 İndirimli
 69 TL.
    5          
64/1-b-3 Gece karşılaşmalarda ışıkları söndürmek, Sürücülere 92 TL. % 25 İndirimli
 69 TL.
    10          
64/1-b-4 Öndeki aracı geçerken, uyarı için çok kısa süre dışında uzağı gösteren ışıkları  yakmak, Sürücülere 92 TL. % 25 İndirimli
 69 TL.
    15          
64/1-b-5 Yönetmelikteki esaslara aykırı ışık takmak ve kullanmak, Sürücülere 92 TL. % 25 İndirimli
 69 TL.
    20          
64/1-b-6 Sadece park lambaları ile seyretmek, Sürücülere 92 TL. % 25 İndirimli
 69 TL.
    15          
65/1-a Taşıma sınırı üstünde yolcu almak, Uymayanlara 73 TL. % 25 İndirimli
 54,75 TL.
    10          Ayrıca bütün sorumluluk ve giderler araç işletenine ait olmak üzere, fazla yolcular en yakın yerleşim biriminde indirilir.
65/1-b(a) Azami yüklü ağırlığı veya izin verilen azami yüklü ağırlığı %3,75 + 500 Kg dan %10 fazlasına kadar aşmak, Uymayan işletenlere ve yük gönderenlere 771 TL. % 25 İndirimli
 578,25 TL. 
              1- İşleten ile gönderenin aynı olması halinde, işleten ve gönderen için uygulanacak idari para cezalarının toplamı uygulanır.2- Gönderenin birden fazla olması veya tespit edilememesi halinde işleten ve gönderen için uygulanacak idari para cezalarının toplamı işletene uygulanır. 
65/1-b(b) Azami yüklü ağırlığı veya izin verilen azami yüklü ağırlığı %3,75 + 500 Kg dan %15 fazlasına kadar aşmak, Uymayan işletenlere ve yük gönderenlere 1.544 TL. % 25 İndirimli
 1.158 TL.
              1- İşleten ile gönderenin aynı olması halinde, işleten ve gönderen için uygulanacak idari para cezalarının toplamı uygulanır.                                                                                              2- Gönderenin birden fazla olması veya  tespit edilememesi  halinde işleten ve gönderen için uygulanacak idari para cezalarının toplamı işletene uygulanır. 
65/1-b (c) Azami yüklü ağırlığı veya izin verilen azami yüklü ağırlığı %3,75 + 500 Kg dan %20  fazlasına kadar aşmak Uymayan işletenlere ve yük gönderenlere 2.316 TL.  % 25 İndirimli
 1.737 TL .
              1- İşleten ile gönderenin aynı olması halinde, işleten ve gönderen için uygulanacak idari para cezalarının toplamı uygulanır.                                                    2- Gönderenin birden fazla olması veya tespit edilememesi  halinde işleten ve gönderen için uygulanacak idari para cezalarının toplamı işletene uygulanır. 
65/1-b (d) Azami yüklü ağırlığı veya izin verilen azami yüklü ağırlığı %3,75 + 500 Kg dan %25  fazlasına kadar aşmak, Uymayan işletenlere ve yük gönderenlere 3.091 TL. % 25 İndirimli
 2.318,25 TL .
          Gerekli şartlar sağlanıncaya kadar   1- İşleten ile gönderenin aynı olması halinde, işleten ve gönderen için uygulanacak idari para cezalarının toplamı uygulanır.                                                                                                       2- Gönderenin birden fazla olması veya  tespit edilememesi halinde işleten ve gönderen için uygulanacak idari para cezalarının toplamı işletene uygulanır. 
65/1-b (e) Azami yüklü ağırlığı veya izin verilen azami yüklü ağırlığı %3,75 + 500 Kg dan %25'in üzerinde  fazla aşmak, Uymayan işletenlere ve yük gönderenlere 4.637 TL. % 25 İndirimli
 3.477,75 TL .
          Gerekli şartlar sağlanıncaya kadar   1- İşleten ile gönderenin aynı olması halinde, işleten ve gönderen için uygulanacak idari para cezalarının toplamı uygulanır.                                                                                                 2- Gönderenin birden fazla olması veya tespit edilememesi  halinde işleten ve gönderen için uygulanacak idari para cezalarının toplamı işletene uygulanır. 
65/1-c Azami yüklü ağırlık veya izin verilen azami yüklü ağırlık aşılmamış olsa bile azami dingil ağırlıklarını aşmak, İşletenlere 771 TL. % 25 İndirimli
 578,25 TL.
               
65/1-d Karayolu yapısı ve kapasitesi ile trafik güvenliği bakımından tehlikeli olabilecek tarzda yükleme yapmak, Uymayanlara 190 TL. % 25 İndirimli
 142,5 TL.
    15     Gerekli şartlar sağlanıncaya kadar    
65/1-e Tehlikeli ve zararlı maddeleri, gerekli izin ve tedbirleri alınmadan taşımak, Uymayanlara 384 TL. % 25 İndirimli
 288 TL.
    15     Gerekli şartlar sağlanıncaya kadar    
65/1-f Ağırlık ve boyutları bakımından taşınması özel izne bağlı olan eşyayı izin almadan yüklemek, taşımak ve taşıttırmak. Sürücülere, uymayan işletenlere ve yük gönderenlere 384 TL. % 25 İndirimli
 288 TL.
    15     Gerekli izinler sağlanıncaya kadar   1- İşleten ile gönderenin aynı olması halinde, işleten ve gönderen için uygulanacak idari para cezalarının toplamı uygulanır.                               2- Gönderenin birden fazla olması veya  tespit edilememesi halinde işleten ve gönderen için uygulanacak idari para cezalarının toplamı işletene uygulanır. 
65/1-g Gabari dışı yük yüklemek, taşınan yük  üzerine veya araç dışına yolcu bindirmek,      1-Uymayan işletenlere                                                                                       2-Yük gönderenlere  1-771 TL.   2-1.544 TL. 1-% 25 İndirimli 578,25 TL.                                                                                                  2- % 25 İndirimli 1.158 TL.               1- İşleten ile gönderenin aynı olması halinde, işleten ve gönderen için uygulanacak idari para cezalarının toplamı uygulanır.    2- Gönderenin birden fazla olması veya  tespit edilememesi  halinde işleten ve gönderen için uygulanacak idari para cezalarının toplamı işletene uygulanır.     3-Ayrıca, bütün sorumluluk ve giderler araç işletenine ait olmak üzere,fazla yolcular en yakın yerleşim biriminde indirilir.
65/1-h Yükü, karayoluna değecek, düşecek, dökülecek, saçılacak, sızacak, akacak, kayacak, gürültü çıkaracak şekilde yüklemek, Uymayanlara 190 TL. % 25 İndirimli  142,5 TL.     15     Gerekli şartlar sağlanıncaya kadar    
65/1-i Yükü, her çeşit yolda ve yolun her eğiminde dengeyi bozacak, yoldaki bir şeye takılacak ve sivri çıkıntılar hasıl edecek şekilde yüklemek, Uymayanlara 190 TL. % 25 İndirimli  142,5 TL.     15     Gerekli şartlar sağlanıncaya kadar    
65/1-j Sürücünün görüşüne engel olacak, aracın sürme güvenliğini bozacak ve tescil plakaları, ayırım işaretleri, dur ve dönüş ışıkları ile yansıtıcıları örtecek şekilde yükleme yapmak, Uymayanlara 190 TL. % 25 İndirimli  142,5 TL.     15     Gerekli şartlar sağlanıncaya kadar    
65/1-k Çeken ve çekilen araçlarla ilgili şartlar ve tedbirler yerine getirilmeden araçları çekmek, Uymayanlara 190 TL. % 25 İndirimli  142,5 TL.     15     Gerekli şartlar sağlanıncaya kadar    
65/4 Ağırlık ve boyut kontrol mahallerinde işaret, ışık, ses veya görevlilerin dur ikazına rağmen tartı veya ölçü kontrolüne girmeden seyrine devam etmek, İşletenlere 1.544 TL. % 25 İndirimli 1.158 TL.                Tescil plakalarına göre idari para cezası uygulanır.
66 Ayrı bisiklet yolu varsa, bisiklet ve motorlu bisikletlerin taşıt yolunda; bisiklet, motorlu bisiklet ve motosikletlerin yayaların kullanmasına ayrılmış yerlerde, bunlardan ikiden fazlasının taşıt yolunun bir şeridinde yan yana sürülmesi; bisiklet sürenlerin en az bir elleri, motorlu bisiklet sürenlerin manevra için işaret verme hali dışında iki elleri ve motosiklet sürenlerin devamlı iki elleri ile taşıtlarını sürmeleri ve yönetmelikte belirtilen güvenlik şartlarına uymamaları; bisiklet, motorlu bisiklet ve sepetsiz motorsiklet sürücülerinin, sürücü arkasında yeterli bir oturma yeri olmadıkça başka kişileri bindirmeleri ve yönetmelikte belirtilen sınırdan fazla yük taşımaları; sürücü arkasında ayrı oturma yeri olan bisiklet, motorlu bisiklet ve sepetsiz motosikletlerde bir kişiden fazlasının taşınması, Sürücülere 199 TL. % 25 İndirimli 149,25 TL.     15          
67 Sürücülerin, park yapmış taşıtlar arasından çıkarken, duraklarken taşıt yolunun sağına veya soluna yanaşırken, sağa veya sola dönerken, karayolunu kullananlar için tehlike doğurabilecek ve bunların hareketlerini zorlaştıracak şekilde davranmaları; Yönetmelikte belirtilen şartlar dışında geriye dönmeleri veya geriye gitmeleri, izin verilen hallerde bu manevraları yapacak sürücülerin, karayolunukullananlar için tehlike veya engel yaratmaları, dönüşlerde veya şerit değiştirmelerde sürücülerin niyetlerini dönüş işaret ışıkları veya kol işareti ile açıkça ve yeterli şekilde belirtmemeleri, verilen işaretlerin manevra süresince devam etmemesi ve biter bitmez sona erdirilmemesi, Sürücülere 92 TL. % 25 İndirimli 69 TL.     20          
68/1-a-1 Yönetmelikte belirtilen tedbirleri almadan, diğer yayalar için ciddi rahatsızlık verecek boyutta eşyaları itmek veya taşımak, taşıt yolunun en sağ şeridinden fazla kısmını işgal etmek, gece ve gündüz görüşün az olduğu hallerde çarpmayı önleyici uyarıcı tedbirleri almamak, Yayalara 92 TL. % 25 İndirimli 69 TL.                
68/1-a-2 Yayaların yürümesine ayrılmış kısımların kullanılmasının mümkün olmadığı veya bulunmadığı hallerde,  taşıt trafiğini tehlikeye düşürecek şekilde taşıt yolunda yürümek, Yayalara 92 TL. % 25 İndirimli
 69 TL.
               
68/1-a-3 Her iki tarafta da yaya yolu ve banket bulunmayan veya kullanılır durumda olmayan iki yönlü trafiğin kullanıldığı karayollarında, taşıt yolunun sol kenarını izlememek, Yayalara 92 TL. % 25 İndirimli
 69 TL.
               
68/1-b-1 Yaya ve okul geçitlerinin bulunduğu yerlerdeki geçitlerde, yayalar için ışıklı işaret olduğu halde bu işaretlere uymamak, Yayalara 92 TL. % 25 İndirimli
 69 TL.
               
68/1-b-2 Karşıdan karşıya geçişlerde işaretlere riayet etmemek, Yayalara 92 TL. % 25 İndirimli
 69 TL.
               
68/1-b-3 Işıklı işaret veya yetkili kişilerin bulunmadığı geçitlerde ve kavşaklarda, yaklaşan aracın uzaklık ve hızını gözönüne almadan veya gözönüne aldığı halde uygun zamanda geçmemek, Yayalara 92 TL. % 25 İndirimli
 69 TL.
               
68/1-c Yaya yollarında, geçitlerde veya zorunlu hallerde; taşıt yolu üzerinde trafiği tehlikeye düşürecek davranışlarda bulunmak, Yayalara 92 TL. % 25 İndirimli
 69 TL.
               
69/1 Yerleşim yerleri dışındaki karayollarında, taşıt yolu üzerinde; zorunlu haller dışında hayvan bulundurmak, binek hayvanları ve sürüler ile elle sürülen araçları trafik kurallarına uymadan sevk ve idare etmek veya ettirmek, başıboş bırakmak, Uymayanlara 92 TL. % 25 İndirimli
 69 TL.
               
69/2 Başıboş hayvan bırakma yasağına riayet etmeyerek, trafik kazasına sebebiyet vermek, Uymayanlara       3 ay hafif hapis cezaı            
70 Gerekli makamdan izin almadan yarış ve koşu düzenlemek, Uymayanlara 412 TL. % 25 İndirimli
 309 TL.
              Görevlilerce derhal durdurulur.
71 Zorunluluk olmadığı halde geçiş üstünlüğü hakkını kullanmak, Sürücülere 92 TL. % 25 İndirimli
69 TL.
    15          
72 Ses, müzik, görüntü ve haberleşme cihazlarını şartlarına uygun olmadan araçlarda bulundurmak, bu tür cihazları kamunun rahat ve huzurunu bozacak şekilde kullanmak, Sürücülere 92 TL. % 25 İndirimli
69 TL.
    10         Cihazlar araçlardan söktürülür.
73 Araçları, kamunun rahat ve huzurunu bozacak veya kişilere zarar verecek şekilde saygısızca sürmek, araçlardan bir şey atmak veya dökmek, seyir halinde cep veya araç telefonu ya da benzer haberleşme cihazlarını kullanmak, Uymayanlara 92 TL. % 25 İndirimli
69 TL.
    10         Cep ve araç telefonları ile benzeri haberleşme cihazlarının sürücüler tarafından çeşitli elektronik sistemler vasıtasıyla ele alınmadan kullanılıyor olması halinde bu madde hükümleri uygulanmaz.
74 Görevli bir kişi veya ışıklı trafik işareti bulunmayan, ancak başka bir trafik işareti ile belirlenmiş yaya veya okul geçitlerine yaklaşırken, araçlarını yavaşlatmamak ve bu geçitlerden geçen veya geçmek üzere bulunan kişilere ve öğrencilere ilk geçiş hakkını vermemek, Sürücülere 199 TL. % 25 İndirimli 149,25 TL.     20          
75 Okul taşıtlarının “DUR” işaretini yaktıkları hallerde diğer araçların durmaması; “DUR” işaretinin öğrencilerin binmeleri veya inmeleri sırasında ve yönetmelikte belirtilen hallerde yakılmaması bu ışıkların gereksiz ve amaç dışı kullanılması, okul taşıtlarının Karayolları Trafik Yönetmeliği ve Okul Servis Araçları Hizmet Yönetmeliğinde belirtilen hususlara uymaması,  Sürücülere 199 TL. % 25 İndirimli 149,25 TL.     15          
76 Sürücülerin demiryolu geçitlerini, geçidin durumuna uygun olmayan hızla geçmeleri, ışıklı veya sesli işaretin vereceği "DUR" talimatına uymamaları, taşıt yolu üzerine indirilmiş veya indirilmekte olan tam veya yarım bariyerler varken geçide girmeleri ,ışıklı işaret ve bariyerle donatılmamış demiryolu geçitlerini geçmeden önce, sürücülerin durmamaları, herhangi bir demiryolu aracının yaklaşmadığına emin olmadan geçmeleri, Sürücülere 199 TL. % 25 İndirimli 149,25 TL.     20          
77/1-b Gözleri görmeyen ve yönetmelikte gösterilen özel işaret ve benzerlerini taşıyan kişilerin, taşıt yolu üzerinde bulunmaları halinde, sürücülerin yavaşlamamaları ve gerekiyorsa durmamaları ve yardımcı olmamaları, Sürücülere 199 TL. % 25 İndirimli
 149,25 TL.
    15          
77/1-c Bir yetkili veya görevli yönetimindeki yürüyüş kolları arasından geçmek, Sürücülere 92 TL. % 25 İndirimli
 69 TL.
    10          
78/1-a Emniyet kemeri bulundurulması zorunluluğu olan araçlarda emniyet kemeri bulundurmamak veya kullanmamak,  Uymayanlara 92 TL. % 25 İndirimli
 69 TL.
    15          
78/1-b Motosiklet, motorlu bisiklet ve elektrikli bisikletlerde sürücülerin koruma başlığı ve gözlüğü, yolcuların ise koruma başlığı bulundurmaması ve kullanmaması, Uymayanlara 92 TL. % 25 İndirimli
 69 TL.
    15          
79 Karayolu üzeri park yerindeki araçlardan park yerini tespite yetkili idarece veya bu idare tarafından işletme izni verilmediği halde park ücreti almak veya almaya teşebbüs etmek, Uymayanlara                   Bu maddede öngörülen altı aydan iki yıla kadar hapis ve beş bin güne kadar adli para cezası  suçunun, soruşturma ve kovuşturması 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu ve diğer ilgili mevzuata göre yapılır.
81/1-a Kaza mahallinde durmamak ve trafik güvenliği için gerekli tedbirleri almamak, Uymayanlara 199 TL. % 25 İndirimli
 149,25TL.
    20          
81/1-b Kazalarda; ölen, yaralanan veya maddi hasar var ise bu kaza can ve mal güvenliğini etkilemiyorsa, sorumluluğunun tespitine yarayan iz ve delil dahil kaza yerindeki durumu değiştirmek, Uymayanlara 412 TL. % 25 İndirimli
 309 TL.
               
81/1-c Trafik kazalarına karışanların, kazaya karışan kişiler tarafından istendiği takdirde kimliğini, adresini, sürücü ve trafik belgesi ile sigorta poliçe tarih ve numarasını bildirmemesi ve göstermemesi, Uymayanlara 199 TL. % 25 İndirimli
 149,25 TL.
    10          
81/1-d Kazayı yetkililere bildirmemek, yetkililer gelinceye kadar veya bunların iznini almadan kaza yerinden ayrılmak, Uymayanlara 199 TL. % 25 İndirimli
 149,25 TL.
    20          
81/1-e Kazaya sebebiyet verenlerin karşı tarafın bulunmaması halinde durumu zabıtaya veya diğer şahsa bildirmemek, Uymayanlara 199 TL. % 25 İndirimli
 149,25 TL.
    15          
81/3 Yaralanmalı veya ölümlü kazalar ile anlaşma hali dışında maddi hasarlı trafik kazalarında zabıtadan izin alınmadan olay yerinden ayrılmak, Sürücülere ve uymayanlara 412 TL. % 25 İndirimli
 309 TL. 
    20          
82/1-a Kazaya karışan araç sürücülerinin veya kaza mahallinden geçen araç sürücülerinin ilk yardım önlemleri almaması, zabıtaya ve sağlık kuruluşuna haber vermemesi, Sürücülere ve uymayanlara 199 TL. % 25 İndirimli
 149,25 TL.
    20          
82/1-b Şehirlerarası akaryakıt istasyonlarında sağlık malzemesi bulundurmamak, Sahip ve işletenlere 199 TL. % 25 İndirimli
 149,25 TL.
               
82/1-c Tamirhane, servis istasyonu ve garaj gibi yerlere ölüm veya yaralanma ile sonuçlanan bir kaza geçirmiş olduğu belli olan veya üzerinde suç belirtisi bulunan bir araç geldiğinde, en yakın zabıtaya haber vermemek ve deftere işlememek, Sahip ve sorumlulara 199 TL. % 25 İndirimli 149,25 TL.                
91 Zorunlu mali sorumluluk sigortası yaptırmamak, İşletenlere 92 TL. % 25 İndirimli 69 TL           Eksikliği giderilinceye kadar    
94 Sigorta müddetinin sona ermesi veya işletenin değişmesi halinde belirlenen müddetler içerisinde durumu ilgili sigorta şirketine bildirmemek, Aracı devredenlere  92 TL. % 25 İndirimli 69 TL                
99 Zarar gören kişilerin kaza veya zarara ilişkin belgelerin ibrazını müteakip 8 iş günü içinde, zorunlu  mali sorumluluk sigortası sınırları içerisinde kalan miktarları hak sahibine ödememek, Sigortacılara     6.415 TL.              
101 Zorunlu mali sorumluluk sigortasını yapmamak, Sigorta şirketlerine     6.415 TL.              
104 Gözetim, onarım bakım, alım, satım veya araçta değişiklik yapılması amacıyla kendisine teslim edilen araçların zorunlu mali sorumluluk sigortasını yaptırmamak, Mesleki faaliyette bulunanlara     6.415 TL.             Bu sigortayı yaptırmayan teşebbüs sahiplerinin iş yerleri, mahallin en büyük mülki amirince 15 güne kadar faaliyetten men edilir.
118 Trafik ihlalinin yapıldığı tarihten geriye doğru 1 yıl içerisinde 100 ceza puanını doldurmak, Sürücülere           1.defasında 2 ay 2.defasında 4 ay  3.defasında     Ceza puanı nedeniyle sürücü belgesi geri alınanlar; birinci defa eğitime,  ikinci defa da psiko-teknik değerlendirme ve psikiyatri uzmanının muayenesine tabi tutulurlar, muayene sonucunda sürücülük yapmasına engel hali yoksa belgesi iade edilir.
118/5 Asli kusurlu olarak, ölümle sonuçlanan trafik kazalarına sebebiyet vermek, Sürücülere           1 yıl (Mahkemece)        
123/4 Yazılı uyarıya rağmen belirlenecek süre içinde kurslarını kanun ve yönetmelik şartlarına uygun duruma getirmemek, Kurs sahiplerine     1.058 TL.             Kurs 15 günden az olmamak üzere mülki amirlerce geçici olarak kapatılır.
123/5 Gerekli makamdan izin ve belge almadan sürücü kursları açmak, Kurs sahiplerine     6.415 TL. 3-6 ay           Belge alınmadan açılan kurslar zabıtaca kapatılır.
Ek-2/1 Araçları motorlu araç tescil ve trafik belgesinde gösterilen maksadın dışında kullanmak ve sürülmesine izin vermek, Sürücülere ve araç sahiplerine  844 TL. % 25 İndirimli 633 TL.           15 gün   Sürücü aynı zamanda araç sahibi değilse, ayrıca, tescil plakasına da aynı miktar için ceza tutanağı düzenlenir.
Ek-2/3 İlgili belediyeden izin veya ruhsat almaksızın, belediye sınırları dâhilinde ticari amaçlı yolcu taşımak, Sürücülere, bağlı bulunduğu durak, işyeri ve işletmelerin sorumlularına   Bir yıl içerisinde 1. defasında  2.532 TL.   % 25 İndirimli 1.899 TL.   Bir yıl içerisinde tekekrür halinde 4.220 TL.  %25 İndirimli 3.165 TL.            60 gün   Tespiti halinde bağlı bulunduğu durak, işyeri ve işletmelerin sorumlularına da aynı miktar için ceza tutanağı düzenlenir.

 

Altın : 146.58
Euro : 4.1506
Dolar : 3.5407
İmkb : 107800
Bizi Takip Edin
Türk Ticaret Rehberi - Türkiye'nin Ticari Firma Rehberi    Müminderesi yolu, Rüstemoğlu Apt. No:42/12, SahrayıCedit- İSTANBUL    Telefon:    +90 216 355 75 37    +90 216 355 75 38    info@turkticaretrehberi.com
© 2000 - 2022 Türk Ticaret Rehberi - www.TurkTicaretRehberi.com - Her Hakkı Saklıdır